gpw


Indata S.A. w upadłości

AKTUALNOŚCI

13.03.2019 - Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości

13.03.2019 - Raport nr 4 do KNF

23.01.2019 - Raport nr 3

23.01.2019 - Raport nr 2

23.01.2019 - Raport nr 1

29.11.2018 - Raport nr 87

5.11.2018 - Wniosek o ustanowienie kuratora dla upadłej spółki Indata SA

24.10.2018 - Szczególne oznaczenie instrumentów finansowych Emitenta

19.10.2018 - Rezygnacja wiceprezesa zarządu spółki

17.10.2018 - Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki

27.09.2018 - Zmiany terminu publikacji raportów.

24.08.2018 - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Indata S.A.
Pełne treści komunikatów:

13.03.2019 - Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości
**************************************************************************
Syndyk masy upadłości Indata SA sprzeda z wolnej ręki, na podstawie postanowienia sędziego-komisarza z dnia 8 stycznia 2019r. sygn.akt X GUp 741/18,ruchomości (sprzęt komputerowy, meble biurowe, 3 samochody, 1 skuter) oraz prawa majątkowe (udziały i akcje).
Oferty należy przesyłać listownie lub dostarczyć osobiście (w godz. 10-17) na adres:Biuro Syndyka, Al. Solidarności 155 lok. 6, 00-877 Warszawa
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (liczy się data wpływu do biura syndyka, a nie data nadania).
Na kopercie należy umieścić tez dopisek „ Oferta”.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca o godz. 15.00 w lokalu jw.
Wybrane ruchomości:
Yamaha yp125
Peugeot 207
Peugeot 208
Peugeot 308
Oferowane ceny za poszczególne składniki nie mogą być niższe od wartości oszacowania.
W razie zainteresowania nabyciem poszczególnych składników przez więcej niż jedną osobę, wszystkie pozostałe zainteresowane osoby zostaną o tym poinformowane, a umowa sprzedaży zostanie zawarta z osobą proponującą najwyższą cenę.
Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od ukazania się obwieszczenia.
Kupujący zobowiązani są wpłacić cenę przed podpisaniem poszczególnych umów.
Koszty związane z zawarciem poszczególnych umów ponoszą kupujący.
Kontakt w sprawach przetargu i uzyskania wykazu ruchomości:
e- mail: biurosyndyka@wp.pl
tel.601 294 585.
****************************************************************************************************

13.03.2019 - Raport nr 4 do KNF
Poniżej raport bieżący nr 4/2019 dotyczący sprzedaży składników masy upadłości Indata S.A.
13.03.2019 - Raport nr 4 do KNF
**************************************************************************
****************************************************************************************************

23.01.2019 - Raport nr 3
**************************************************************************
W dniu 23 stycznia 2019 r. syndyk Indata S.A w upadłości otrzymał postanowienie
sędziego-komisarza z dnia 08.01.2019 r. zezwalające na sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości i praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości
i określające warunki sprzedaży.
****************************************************************************************************

23.01.2019 - Raport nr 2
**************************************************************************
Syndyk Indata S.A w upadłości informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 r. otrzymał postanowienie
sędziego-komisarza postępowania upadłościowego z dnia 08.01.2019 r.
zezwalające syndykowi na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jako całości.
****************************************************************************************************

23.01.2019 - Raport nr 1
**************************************************************************
Syndyk Indata S.A w upadłości informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 r. otrzymał postanowienie
z dnia 07.01.2019 r. o ustanowieniu dla upadłego kuratora w osobie Wiesława Ostrowskiego.
****************************************************************************************************

29.11.2018 - Raport nr 87
**************************************************************************
Syndyk Indata SA w upadłości informuje, że Zarząd Spółki, mimo składanych wcześniej zobowiązań,
nie dostarczył syndykowi skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Syndyk nie ma możliwości ich sporządzenia.
****************************************************************************************************

5.11.2018 - Wniosek o ustanowienie kuratora dla upadłej spółki Indata SA
**************************************************************************
Syndyk Indata SA w upadłości zs. w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że Zarząd nie dostarczył syndykowi sprawozdania finansowego za 2017r. mimo składanych zobowiązań, a wszyscy członkowie Zarządu złożyli rezygnacje.
Syndyk nie ma możliwości sporządzenia sprawozdania za 2017r.

Wobec rezygnacji członków Zarządu Spółki, syndyk złożył w dniu 5.11.2018r. wniosek o ustanowienie kuratora dla upadłej spółki Indata SA.
****************************************************************************************************

24.10.2018 - Szczególne oznaczenie instrumentów finansowych Emitenta
**********************************************************************
Syndyk Indata S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 24 października 2018r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Zarząd Giełdy) podjął Uchwałę nr 1080/2018 w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych Spółki Indata S.A. w upadłości notowanych na Głównym Rynku GPW.
W załączniku Spółka przekazuje pełną treść Uchwały Zarządu Giełdy nr 1080/2018 z 24.10.2018r.
Uchwała Zarządu GPW nr 10802018.pdf
****************************************************************************************************

19.10.2018 - Rezygnacja wiceprezesa zarządu spółki
****************************************************
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Syndyk Indata SA w upadłości informuje, że w dniu 19.10.2018r. otrzymał pismo Tomasza Laszuka informujące o jego rezygnacji z funkcji wiceprezesa zarządu spółki.
****************************************************************************************************

17.10.2018 - Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki
**************************************************************************
Na podstawie pisma Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 17.10.2018r. doręczonego syndykowi w dniu 22.10.2018r., syndyk Indata SA w upadłości informuje, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki stało się prawomocne co do pkt. 1,2,3,4,6 i 7 z dniem 26.09.2018r., a co do pkt. 5 z dniem 12.10.2018r.
****************************************************************************************************

27.09.2018 - Zmiany terminu publikacji raportów.
************************************************
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Syndyk Indata S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) – w oparciu o dane przekazane przez zarząd upadłej Spółki i w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz nr 77/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, informuje, że jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017, zostanie opublikowany w dniu 31 października 2018 roku, a nie jak wcześniej podano w dniu 30 września 2018 roku.

Ponadto ulegają zmianie terminy publikacji:

skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku - planowany pierwotnie na dzień 30 września 2018 roku zmieniony jest na 31 października 2018 roku, a skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku, planowany pierwotnie na dzień 28 września 2018 roku ulega zmianie na dzień 29 listopada 2018r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych podane przez spółkę w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 pozostają bez zmian.
****************************************************************************************************

24.08.2018 - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Indata S.A.
*********************************************************************
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2018r. w Warszawie,
postanawia ogłosić upadłość INDATA spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie,
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487.
****************************************************************************************************