gpw


Indata S.A. w upadłości

AKTUALNOŚCI

13.03.2019 - Raport nr 4 do KNF

23.01.2019 - Raport nr 3

23.01.2019 - Raport nr 2

23.01.2019 - Raport nr 1

29.11.2018 - Raport nr 87

5.11.2018 - Wniosek o ustanowienie kuratora dla upadłej spółki Indata SA

24.10.2018 - Szczególne oznaczenie instrumentów finansowych Emitenta

19.10.2018 - Rezygnacja wiceprezesa zarządu spółki

17.10.2018 - Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki

27.09.2018 - Zmiany terminu publikacji raportów.

24.08.2018 - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Indata S.A.
Pełne treści komunikatów:
****************************************************************************************************

13.03.2019 - Raport nr 4 do KNF
Poniżej raport bieżący nr 4/2019 dotyczący sprzedaży składników masy upadłości Indata S.A.
Raport nr 4 do KNF

****************************************************************************************************

23.01.2019 - Raport nr 3
**************************************************************************
W dniu 23 stycznia 2019 r. syndyk Indata S.A w upadłości otrzymał postanowienie
sędziego-komisarza z dnia 08.01.2019 r. zezwalające na sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości i praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości
i określające warunki sprzedaży.
****************************************************************************************************

23.01.2019 - Raport nr 2
**************************************************************************
Syndyk Indata S.A w upadłości informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 r. otrzymał postanowienie
sędziego-komisarza postępowania upadłościowego z dnia 08.01.2019 r.
zezwalające syndykowi na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jako całości.
****************************************************************************************************

23.01.2019 - Raport nr 1
**************************************************************************
Syndyk Indata S.A w upadłości informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 r. otrzymał postanowienie
z dnia 07.01.2019 r. o ustanowieniu dla upadłego kuratora w osobie Wiesława Ostrowskiego.
****************************************************************************************************

29.11.2018 - Raport nr 87
**************************************************************************
Syndyk Indata SA w upadłości informuje, że Zarząd Spółki, mimo składanych wcześniej zobowiązań,
nie dostarczył syndykowi skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Syndyk nie ma możliwości ich sporządzenia.
****************************************************************************************************

5.11.2018 - Wniosek o ustanowienie kuratora dla upadłej spółki Indata SA
**************************************************************************
Syndyk Indata SA w upadłości zs. w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że Zarząd nie dostarczył syndykowi sprawozdania finansowego za 2017r. mimo składanych zobowiązań, a wszyscy członkowie Zarządu złożyli rezygnacje.
Syndyk nie ma możliwości sporządzenia sprawozdania za 2017r.

Wobec rezygnacji członków Zarządu Spółki, syndyk złożył w dniu 5.11.2018r. wniosek o ustanowienie kuratora dla upadłej spółki Indata SA.
****************************************************************************************************

24.10.2018 - Szczególne oznaczenie instrumentów finansowych Emitenta
**********************************************************************
Syndyk Indata S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 24 października 2018r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Zarząd Giełdy) podjął Uchwałę nr 1080/2018 w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych Spółki Indata S.A. w upadłości notowanych na Głównym Rynku GPW.
W załączniku Spółka przekazuje pełną treść Uchwały Zarządu Giełdy nr 1080/2018 z 24.10.2018r.
Uchwała Zarządu GPW nr 10802018.pdf
****************************************************************************************************

19.10.2018 - Rezygnacja wiceprezesa zarządu spółki
****************************************************
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Syndyk Indata SA w upadłości informuje, że w dniu 19.10.2018r. otrzymał pismo Tomasza Laszuka informujące o jego rezygnacji z funkcji wiceprezesa zarządu spółki.
****************************************************************************************************

17.10.2018 - Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki
**************************************************************************
Na podstawie pisma Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 17.10.2018r. doręczonego syndykowi w dniu 22.10.2018r., syndyk Indata SA w upadłości informuje, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki stało się prawomocne co do pkt. 1,2,3,4,6 i 7 z dniem 26.09.2018r., a co do pkt. 5 z dniem 12.10.2018r.
****************************************************************************************************

27.09.2018 - Zmiany terminu publikacji raportów.
************************************************
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Syndyk Indata S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) – w oparciu o dane przekazane przez zarząd upadłej Spółki i w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz nr 77/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, informuje, że jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017, zostanie opublikowany w dniu 31 października 2018 roku, a nie jak wcześniej podano w dniu 30 września 2018 roku.

Ponadto ulegają zmianie terminy publikacji:

skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku - planowany pierwotnie na dzień 30 września 2018 roku zmieniony jest na 31 października 2018 roku, a skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku, planowany pierwotnie na dzień 28 września 2018 roku ulega zmianie na dzień 29 listopada 2018r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych podane przez spółkę w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 pozostają bez zmian.
****************************************************************************************************

24.08.2018 - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Indata S.A.
*********************************************************************
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2018r. w Warszawie,
postanawia ogłosić upadłość INDATA spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie,
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487.
****************************************************************************************************